Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich przeznaczonych do zbycia nieruchomości rolnej stanowiących własność Skarbu Państwa

11-01-2019 | Autor: Anna Kudyba | drukuj
Ilustracja do informacji: I przetarg ustny ograniczony do właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich przeznaczonych do zbycia nieruchomości rolnej stanowiących własność Skarbu Państwa
STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018.2204)
Ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich przeznaczonych do zbycia nieruchomości rolnej stanowiących własność Skarbu Państwa 
 
Przetarg dotyczy prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Jednostce ewidencyjnej 081007_5 Szprotawa – obszar wiejski, obręb 0012 Leszno Górne dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr ZG1G/00044461/7:
 • oznaczoną ewidencyjnie działką nr 59/5 o pow. 0,4155 ha (stanowiąca użytek RIVb o pow. 0,0184 ha, ŁIV o pow. 0,3301 ha, PsIV o pow. 0,0670 ha) W zachodniej części działka zaniedbana jako teren obniżony(zalewowy) i porośnięta trawą, chwastami, samosiejami drzew i krzewów, Wschodnia jej część jest ogrodzona;  Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren posiada funkcję łąk i pastwisk. Przez ww. nieruchomość przechodzi postulowana obwodnica. Działka w części jest bezumownie użytkowana. Działka posiada kształt nieregularny i konfigurację pofałdowaną z dużym obniżeniem terenu. 
wraz z działką
 • oznaczoną ewidencyjnie nr 59/2 o pow. 0,0482 ha (stanowiąca użytek PsIV o pow. 0,0264 ha i użytek N o pow. 0,0218 ha) urządzona jako droga gruntowa, z trzech stron ogrodzona ogrodzeniem nieruchomości sąsiednich. Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren w części posiada funkcję mieszkaniową – zabudowa zagrodowa/jednorodzinna oraz w części znajduje się w strefie rozwoju  dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej.
 
Brak jest Obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości.
 
Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Wadium wynosi:    1   000,00 zł (jeden tysiąc złotych)
 
Zastosowano przetarg ustny ograniczony do właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich przeznaczonych do zbycia nieruchomości rolnej stanowiących własność Skarbu Państwa z uwagi na fakt przeprowadzenia bezskutecznie 2 przetargów ograniczonych do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018, poz. 1405 t.j.)
Przeniesienia prawa własności na rzecz podmiotu wyłonionego w niniejszym przetargiem uwarunkowane jest uzyskaniem zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy pod warunkiem że nabywca daje rękojmie należytego prowadzenia działalności rolniczej a w wyniku nabycia gruntów nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14.02.2019 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Żaganiu 
 
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39 w terminie do dnia 11.02.2019 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działka 59/2 i 59/5 obręb Leszno Górne” Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy załączyć następujące dokumenty:
 • oświadczenie zamierzonego nabywcy, że daje rękojmie należytego prowadzenia działalności rolniczej, Rękojmia wiąże się m.in. z posiadaniem praktycznej wiedzy koniecznej do wykonywania zawodu, doświadczeniem czy przedstawieniem założeń do prowadzenia działalności rolniczej. Wykazanie, iż nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia m.in. w zakresie prowadzenia zamierzonej działalności rolniczej oraz załączenie dokumentacji potwierdzającej powyższe. Można podać m.in. informacje o planowanym sposobie wykorzystania nabywanej nieruchomości, o doświadczeniu w prowadzeniu produkcji rolniczej lub pracy w rolnictwie, czy też innych związkach z rolnictwem. Na potwierdzenie powyższego zainteresowany może przedłożyć np.: dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze – świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, zaświadczenia z KRUS o okresie ubezpieczenia, oświadczenie potwierdzone przez wójta/burmistrza o powierzchni i okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, opinię dotyczącą założeń nabywcy do prowadzenia działalności rolniczej, wydaną przez: Ośrodek Doradztwa Rolniczego, organizację społeczno-zawodową rolników, izbę rolniczą albo gminę;
 • oświadczenie, że w wyniku nabycia gruntów nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych 
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39 do dnia 15.02.2019 r.
 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 11.02.2019 roku, dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty oraz  zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową i wpłacą do dnia 14.02.2019 r., w pieniądzu, wadium w podanej wysokości. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 102, tel. 0684775805
 
Informacja do przetargu
Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
 1. osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 2. w przetargu brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale
 3. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.
 4. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
 5. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art.4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.
 6. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
 7. w przypadku rozdzielnością majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.
 8. osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
      STAROSTA
    Henryk Janowicz
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa