Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie ofert

07-02-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o konkursie ofert
Zarząd Powiatu Żagańskiego, zwany dalej Ogłaszającym 
ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2020 realizatora programu polityki zdrowotnej pn.
„Program profilaktyki otyłości i cukrzycy typu 2 dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku 45+ na lata 2019-2021”
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 162. 2020
 
 
Ogłoszenie
 o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
 
 
Na podstawie art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373).
 
Zarząd Powiatu Żagańskiego, zwany dalej Ogłaszającym 
ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2020 realizatora programu polityki zdrowotnej pn.
„Program profilaktyki otyłości i cukrzycy typu 2 dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku 45+ na lata 2019-2021”
 
 
 1. Przedmiot konkursu ofert.
  1. Przedmiotem konkursu jest wybór w roku 2020 realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i cukrzycy typu 2 dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku 45+ na lata 2019-2021” zwany dalej Programem. 
  2. Program dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu pod adresem internetowym http://bip.powiatzaganski.pl/akty/360/1549
 2. Adresaci konkursu
  Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w art.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz.2190 ze zm.)
 3. Przedmiotowy zakres Programu w roku 2020: 
  1. Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej o Programie: realizowane za pomocą metod podających (ulotki/plakaty informacyjne) w wybranych podmiotach leczniczych oraz urzędach gmin i miast powiatu żagańskiego. Akcja prowadzona przez realizatora w ramach współpracy z placówkami opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, innymi podmiotami leczniczymi, organizacjami pozarządowymi, a także z lokalnymi mediami (radio, prasa, media społecznościowe)
  2. I etap Programu - przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów z zakresu edukacji żywieniowej i aktywności fizycznej, profilaktyki nadwagi/otyłości i ich powikłań, takich jak cukrzyca typu 2, odbywających się z częstotliwością 1 raz na 1 rok w każdej z 9 gmin, czas trwania pojedynczego wykładu wyniesie 90 minut. Liczba osób zakwalifikowanych i objętych działaniami I etapu Programu w roku 2020 szacowana jest na około 2500. Celem zapewnienia równego dostępu do świadczeń akcja informacyjno-edukacyjna zostanie zaplanowana odrębnie dla poszczególnych gmin. Akcja edukacyjna będzie realizowana poprzez wykłady odbywające się w wynajętych salach dostępnych w ramach infrastruktury gmin, tj. urzędy, szkoły, centra kultury itp., posadowionych na terenie powiatu. Badanie poziomu wiedzy uczestników zostanie przeprowadzone przy zastosowaniu pre-testu przed prelekcją oraz post-testu po prelekcji.
  3. II etap Programu – działania mające na celu zakwalifikowanie do III etapu Programu 125 osób poprzez : pomiary antropometryczne i obliczenie wskaźnika BMI.
  4. III etap Programu – działania skierowane na 125 odbiorców końcowych Programu:
   1. porady dietetyczne udzielane pacjentom przez dietetyka obejmujące rozpisanie jadłospisu, elementy edukacji żywieniowej w cukrzycy typu 2, prawidłowe stosowanie wymienników, interakcje składników diety z lekami itp.: 5 porad dla każdego pacjenta oraz regularne pomiary antropometryczne w trakcie trwania programu wszystkich osób objętych 3-etapem badania, a także po 6 miesiącach i po 1 roku od zakończenia programu, celem monitorowania wskaźników BMI,
   2. porady pielęgniarki diabetologicznej lub lekarza diabetologa: 3 porady dla każdego pacjenta obejmujące naukę wykonywania pomiarów poziomu cukru, naukę samokontroli rozpoznawania objawów hipo- i hiperglikemii, ryzyka powikłań itp.,
   3. w przypadku wykrycia zaburzeń i chorób wymagających dalszego leczenia (późne powikłania cukrzycowe), kierowanie pacjentów w trybie pilnym do dalszej opieki lekarskiej poza programem, ze wskazaniem jednostki mającej umowę z NFZ, gdzie takie świadczenie można otrzymać.
 4. Finansowanie przedmiotu zamówienia
  Planowane koszty Programu zostały ujęte w Uchwale Nr VI.9.2019 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki otyłości i cukrzycy typu 2 dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku 45+ na lata 2019-2021 oraz w Uchwale Nr X.2.2019 Rady Powiatu Żagańskiego z 13 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020 i wynoszą 26.625 zł.
 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
  Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020r.
 6. Wymagania stawiane Oferentom
  1. Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2190 ze zm.) posiadające aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  2. Realizator Programu zapewnia wykonanie założonych w Programie działań przez personel medyczny (dietetyk, pielęgniarka diabetologiczna, lekarz diabetolog) posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, gwarantujący należyte wykonanie Programu. 
  3. Usługi medyczne związane z realizacją Programu muszą odbywać się w pomieszczeniach, które pod względem technicznym i sanitarnym spełniają wymagania określone w stosownych przepisach.
  4. Realizator zapewnia sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych uzyskanych w trakcie realizacji Programu. 
  5. Ogłaszający nie wymaga vadium.
 7. Oferta i wymagane dokumenty 
  1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego.
  2. Oferta, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli, zgodnie z odpisem KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
  3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
   1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu
   2. aktualny odpis z rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
   3. polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do wysokości nie niższej niż 26.625 zł. 
  4. Wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny zostać przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.
 8. Termin i miejsce składania ofert
  1. 1. Termin składania ofert wyznacza się na 27 lutego 2020 r. do godz.10.00
  2. 2. Termin otwarcia ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.13.30.
  3. 3. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39 lub za pośrednictwem poczty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Starostwa Powiatowego w Żaganiu. 
  4. 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana: „Konkurs ofert na wybór w roku 2020 realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki otyłości i cukrzycy typu 2 dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku 45+ na lata 2019-2021”.
  5. 5. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
  6. 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do14 dni od upływu terminu składania ofert. 
 9. Kryteria oceny ofert
  1. Ogłaszający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają warunki ogłoszenia zawarte w pkt. VI i VII, a także te, których cena nie przewyższa wartości jaką Ogłaszający przeznaczył na sfinansowanie Programu .
  2. W przypadku, gdy ceny przedstawione przez wszystkich oferentów przewyższać będą wartości jakie ogłaszający przeznaczył na sfinansowanie Programu konkurs zostanie unieważniony.
  3. Oferty nie spełniające wymagań określonych w pkt. VI i VII zostaną odrzucone.
  4. W przypadku braku dokumentu określonego w pkt. VII oferta zostanie odrzucona. 
  5. Kryteriami oceny, na podstawie której zostanie wyłoniona najkorzystniejsza oferta są
   1. Cena (C) - 50% obliczona wg wzoru:
    C=(C najniższa/ C badana)x50
    W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać max. 50 punktów. 
   2. Dodatkowy personel - 30% (za każdą osobę dodatkowo 10 pkt)
    1 dietetyk – 10pkt/1pielęgniarka– 10pkt /1 lekarz diabetolog – 10pkt
   3. Działania dodatkowe nieobjęte Programem w zakresie profilaktyki otyłości i cukrzycy typu 2 dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku 45+ określone wartością w złotych. - (od 0% do 30 %). Za jedno działanie dodatkowe 10 pkt., a każde kolejne 10 pkt. Maksymalna ilość punków, bez względu na proponowaną liczbę działań wynosi 30 pkt. Wskazane wartości służą tylko i wyłącznie porównaniu ofert a nie wkładowi pieniężnemu do Programu. Należy zaoferować ilość dodatkowych zadań w zakresie wskazanych wartości.
  6. Do oceny ofert zostanie powołana Komisja Konkursowa na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Żagańskiego.
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert. 
  1. Zarząd Powiatu Żagańskiego podejmie uchwałę o zatwierdzeniu wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Starosty Żagańskiego. Od uchwały Zarządu Powiatu Żagańskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
  2. Ogłaszający zawiadomi na piśmie uczestników konkursu o jego wyniku niezwłocznie po podjęciu uchwały o wyborze przez Zarząd Powiatu Żagańskiego Realizatora Programu.
  3. Po podjęciu uchwały Ogłaszający zawrze niezwłocznie umowę.
  4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu, na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl oraz BIP Powiatu Żagańskiego.
 11. Informacje dodatkowe
  1. Zarząd Powiatu Żagańskiego zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny. 
  2. Ogłoszenie lub warunki konkursu mogą ulec zmianie w szczególności w przypadku konieczności zmiany terminu składania ofert, otwarcia ofert lub innych przyczyn których Ogłaszający nie mógł przewidzieć na etapie ogłaszania konkursu.
  3. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Irena Karolewska - inspektor w Referacie Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju, tel. 684777916, kom.733003324.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa