Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wakat głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu

24-04-2018 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wakat głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu
Treść ogłoszenia w BIP SOSW w Żaganiu: http://bip.wrota.lubuskie.pl/sosw_zagan
 
Wymagania niezbędne:
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymienionych w art.54, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077)
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej, samodzielna obsługa księgowych programów komputerowych;
 • doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych (w komórce finansowo -księgowej).
 
Wymagania pożądane:
 • umiejętność sporządzania analiz, danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 • komunikatywność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;
Główny księgowy będzie pełnił obowiązki i ponosił odpowiedzialność w zakresie:
 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt  (dotyczącej stanowiska pracy).
 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 6. Przestrzeganie ustawy o finansach publicznych.
 7. Bieżący nadzór prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Żaganiu.
 8. Prowadzenie gospodarki finansowej placówki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 9. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu ,gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki.
 10. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 11. Kontrola operacji gospodarczych  wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych , obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym , kontrola operacji gospodarczych,  przedmiot księgowań.
 12. Współtworzenie rocznego planu  finansowego placówki, opracowywanie corocznych bilansów, przestrzeganie prawidłowości (zgodnie z obowiązującymi przepisami) dowodów  księgowych.
 13. Dbanie o terminową sprawozdawczość budżetową (miesięczna, kwartalna, roczna). 
 14. Organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych, nadzór nad całokształtem prac z tego zakresu.
 15. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów.
 16. Nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
 17. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg, dokumentów księgowych i druków ścisłego zarachowania.
 18. Prowadzenie rachunku podstawowego.
 19. Dokonywanie analizy wydatków.
 20. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie ich amortyzacji.
 21. Sporządzanie cząstkowych miesięcznych deklaracji VAT-7.
 22. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej, która obejmuje:
 1. zatwierdzanie dokumentów, stanowiących podstawę przyjęcia lub wydania środków pieniężnych (obrotu środkami pieniężnymi)
 2. sporządzanie umów, mogących powodować powstanie zobowiązań,
 3. inwentaryzację (rozliczanie inwentaryzacji).
 1. Przeprowadzanie kontroli kasy, sprawdzając zgodność faktycznego stanu gotówki i walorów ze stanem rachunkowym. Sporządzanie notatki służbowej na kopii raportu,  w razie niezgodności protokołu.
 2. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeń majątku Ośrodka.
 3. Współpraca z osobą odpowiedzialną  za prawidłowe rozliczania odpłatności za posiłki.
 4. Przekazywanie Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka
  w Żaganiu finansowych i aktualnych informacji potrzebnych  do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki.
 5. Opracowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń  wydawanych przez Dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Żaganiu dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji kasowej i inwentarzowej.
 6. Archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programie Księgowość Optivum firmy Vulcan.
 7. Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych rzetelnych.
 8. Przygotowywanie dokumentacji ze stanowiska pracy do przekazywania do archiwum zakładowego zgodnie z „Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Żaganiu”.
 9. Systematyczne przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
 10. Dokonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Ośrodka w toku bieżącej pracy.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • dokumenty poświadczające wykształcenie i posiadane uprawnienia
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo wymienione w wymaganiach niezbędnych
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.
Miejsce i termin składania ofert:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Żaganiu
ul. Skarbowa 19-21
68-100 Żagań
z dopiskiem: nabór na stanowisko głównego księgowego,
w terminie do 11.05.2018 do godz. 15:00
 
Informacje dodatkowe:
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej SOSW w Żaganiu w BIP www.sosw.zagan.pl i na tablicy ogłoszeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  im. J. Korczaka w Żaganiu ul. Skarbowa PL 19-21.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922.)
 
                                                                                                                                                      Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Żaganiu
mgr Renata Socha
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa