Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

01-06-2018 | Autor: Anna Kudyba | drukuj

I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa

Ilustracja do informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018.121 ze zm.) i  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017, poz. 2196 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa
 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Jednostce ewidencyjnej 081007_5 Szprotawa – obszar wiejski, obręb 0012 Leszno Górne dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr ZG1G/00044461/7:
 • oznaczoną ewidencyjnie działką nr 59/5 o pow. 0,4155 ha. W zachodniej części działka zaniedbana jako teren obniżony(zalewowy) i porośnięta trawą, chwastami, samosiejami drzew i krzewów, Wschodnia jej część jest ogrodzona; Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren posiada funkcję łąk i pastwisk. Przez ww. nieruchomość przechodzi postulowana obwodnica. Działka w części jest bezumownie użytkowana. Działka posiada kształt nieregularny i konfigurację pofałdowaną z dużym obniżeniem terenu.
wraz z działką
 • oznaczoną ewidencyjnie nr 59/2 o pow. 0,0482 ha, urządzona jako droga gruntowa, z trzech stron ogrodzona ogrodzeniem nieruchomości sąsiednich. Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren w części posiada funkcję mieszkaniową – zabudowa zagrodowa/jednorodzinna oraz w części znajduje się w strefie rozwoju  dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej.
Brak jest Obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości.
 
Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi:                           10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Wadium wynosi:                                                                                1 000,00 zł
 
Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017, poz. 2196 t.j.), które spełniają warunki określone w art. 6 ww. ustawy (treść określa załącznik nr 1). Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, nieruchomość objęta przetargiem stanowi nieruchomość rolną, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny lub inne podmioty za zgodą Prezesa Agencji.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.07.2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 02.07.2018 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz zakwalifikowanie do udziału w przetargu po dokonanym pisemnym zgłoszeniu. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39 w terminie do dnia 26.06.2018 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działka 59/2 i 59/5 obręb Leszno Górne” Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty:
 • oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres; (Wzór przedstawiony w załączniku nr 2)
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy Szprotawa
 • oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta (nakaz płatniczy) (Wzór przedstawiony w załączniku nr 3)
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta tj. kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej), przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu zgodnie z treścią art. 6 ust 2 pkt 2 i ust 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39 do dnia 04.07.2018 r.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 26 czerwca 2018 roku, dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty (w przypadku rolników indywidualnych, potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy – treść w załączniku nr 1), zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową i wpłacą do dnia 02 lipca 2018 r., w pieniądzu, wadium w podanej wysokości. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 102, tel. 068 477 58 05
Informacja do przetargu
Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
 1. osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 2. w przetargu brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale
 3. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.
 4. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
 5. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art.4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.
 6. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
 7. w przypadku rozdzielnością majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.
 8. osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
 
 
 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018.121 ze zm.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki 
Pow.
 KW
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
Cena
Wywoławcza nieruchomości
Godzina przetargu
1
Obręb Miodnica gmina Żagań,  nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 55,40m2
oznaczona użytkiem Br-PsV (grunty rolne zabudowane), stanowiąca własność Skarbu Państwa. Działka ma kształt zbliżony do litery „L” w której wąski pas gruntu zapewnia dostęp do drogi publicznej. Płaska konfiguracja działki oraz jej kształt zapewnia racjonalne wykorzystanie działki. Budynek posadowiony na działce jest jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym krytym dachówka ceramiczną, niepodpiwniczony. Stan budynku wybudowanego przed 1945 r określany jest jako słaby.
583/2 o pow. 0,0419 ha stanowiąca użytek  Br-PsV (grunty rolne zabudowane)
KW ZG1G/00044275/6
Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości
Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego gmina nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  natomiast  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze określanym strefa osadnictwa wiejskiego.
7 500,00 zł
Wadium:
750,00 zł
10.40
 
 
Przetarg odbędzie się 05.07.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 02.07.2018 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu
o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 02.07.2018 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetagu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem
z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Podmioty będące cudzoziemcami musza wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 Nr 167 poz. 1758).
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej.
Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 102, tel. 068 477 58 05 lub 068 452 82 17.
Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; ww.monitorurzedowy.pl;
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa