Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Powiat dla Inwestora

Powiat Żagański atrakcyjny dla inwestora

Powiat Żagański położony jest w południowo wschodniej części województwa lubuskiego na pograniczu Niziny Śląskiej i Gór Kocich, zajmuje powierzchnię 1131 km2 co stanowi 8 proc. powierzchni województwa, a zamieszkiwany jest przez ponad 85 000 ludności. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie jest znacznie niższa od średniej krajowej i zbliżona do średniej w strefie przygranicznej. Gęstość zaludnienia wynosi 72 osób/km2, tyle samo co w województwie, na tle średniej krajowej wynoszącej 124 osoby/km2.

Korzystanie położenie w drugim pasie powiatów graniczących z Niemcami stwarza duże możliwości uczestnictwa we współpracy transgranicznej.
Powiat posiada klimat umiarkowany, obejmujący najcieplejszą dzielnice Polski (wrocławską). Klimat ten cechuje krótka zima o krótkim czasie zalegania pokrywy śnieżnej, z przewagą wiatrów zachodnich, południowo zachodnich.

Znaczną powierzchnię powiatu, bo aż 43,9 proc. stanowią tereny leśne tu rozpościerają się Bory Dolnośląskie, a z nich wypływają i wpadają do rzeki Bóbr jej lewostronne dopływy Kwisa i Czerna. Rzeka Bóbr przebiega przez nasze tereny na odcinku 62 km. Na obszarze tym wykonano wiele stopni wodnych, wykorzystywanych do pozyskania energii. Bogaty system wodny dobrze chroni przyrodę tworząc swoisty ekosystem.

Możliwości rozwoju regionu determinuje w dużym stopniu układ komunikacyjny. Przez teren powiatu przebiegają dwie ważne drogi krajowe prowadzące do przejść granicznych:
 • nr 18 o oznaczeniu międzynarodowym E36 na trasie Berlin - Wrocław - Lwów, zaliczana do tzw. korytarza paneuropejskiego III,
 • nr 12 na trasie Łęknicy Żary - Żagań - Szprotawa Głogów - Wschowa do Drohouska.
Występujące w powiecie bogactwa naturalne wpływają na rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej. Obfitość lasów przyczynia się do rozwoju przemysłu drzewnego. Bogate złoża piasków szklarskich, piasku kwarcowego, surowców ilastych oraz gliny kamionkowej spowodowały rozwój przemysłu szklarskiego i ceramiki budowlanej. Gospodarkę naszego regionu cechuje zróżnicowanie przestrzenne i funkcjonalne. Większość potencjału gospodarczego skupia się w dwóch miastach: w Żaganiu oraz w Szprotawie. Dominującą rolę odgrywa przemysł i usługi.
Gminy w swych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczają wiele terenów na inwestycje oraz stosują szerokie preferencje dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy. Jednymi z najbardziej atrakcyjnych ofert inwestycyjnych, z którymi powiat wciąż wiąże duże nadzieje, są obiekty i tereny przeznaczone do zagospodarowania na lotniskach przejętych po byłej Armii Radzieckiej.
Wśród nich są hangary, hale remontowe, garaże, warsztaty oraz schrony samolotowe, które znajdują się w miejscowości Tomaszowo na terenie gminy wiejskiej Żagań i w Wiechlicach w gminie Szprotawa.

Atrakcyjną ofertę tworzą również tereny inwestycyjne gminy Iłowa zlokalizowane przy drodze A-18 (Berlin -Wrocław-Lwów).
Powiat posiada wystarczające, w stosunku do swoich potrzeb zasoby wód podziemnych i powierzchniowych. Na terenie powiatu, w rejonie miasta Gozdnica, gmin Iłowa, Żagań i Szprotawa znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 315, tzw. zbiornik Chocianów Gozdnica.
Poziom rozwoju telekomunikacji jest zadawalający. Na telefoniczną sieć składają się automatyczne centrale telefoniczne wraz z towarzyszącą siecią miejscową i przyłączami. Operatorami sieci telefonicznej na terenie powiatu jest Telekomunikacja Polska S.A i Dialog. Telefonia komórkowa obejmuje zasięgiem cały powiat. Obecne potrzeby odbiorców indywidualnych i przemysłowych w zakresie energii elektrycznej są w pełni zaspokajane.
 
Ważnym elementem wspierającym rozwój powiatu jest współpraca ze środowiskiem przedsiębiorców. Z inicjatywy powiatu został utworzony Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości przy Stowarzyszeniu Forum Gospodarcze Powiatu Żagańskiego. Ośrodek prowadzi podstawowe oraz specjalistyczne doradztwo gospodarcze. Osoba chcąca rozpocząć działalność gospodarczą może otrzymać informację m.in. jak założyć firmę oraz jakie są dostępne źródła finansowania. Przedsiębiorcy otrzymują tu informacje o systemie pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce.
 
Pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw udziela również Lokalny Punkt Informacji Europejskiej. Przy punkcie udzielane jest profesjonalne doradztwo w zakresie korzystania z dostępnych funduszy Unii Europejskiej i rządowych funduszy pomocowych.
Zainteresowane firmy i gminy należące do Powiatu Żagańskiego uczestniczą w wielu szkoleniach i warsztatach przygotowujących do korzystania z funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności.
 
Leśnictwo
Lasy powiatu żagańskiego charakteryzują się dobrym stanem sanitarnym i zdrowotnym. Oprócz wspomnianych na wstępie saren, jeleni , dzików i zajęcy można się w nich natknąć na lisa, borsuka, kuropatwę i kunę, a nawet jenota. Gatunki chronione tj. żurawie, orzeł bielik i cietrzew mają tu swoje stanowiska bytowania i lęgów.
 
Rolnictwo
Na terenie powiatu znajduje się wiele wsi popegeerowskich. W niektórych z nich gospodarka dopiero zaczyna wychodzić z kryzysu. Wiele gospodarstw egzystuje na granicy opłacalności. Wśród gruntów ornych znaczną część zajmują gleby kompleksu żytniego, zaliczanego do typu gleb brunatnych i pseudobielicowych.
Rolniczy charakter mają gminy Brzeźnica i Niegosławice. Gleby tej ostatniej charakteryzują się najlepszym wskaźnikiem bonitacji w województwie lubuskim.
Z kolei gmina Szprotawa ma najwięcej użytkowych gruntów w powiecie (ponad 12 tys. ha). Rolnictwo ma niewielkie znaczenie w gminie Iłowa (jedynie 20 proc. powierzchni gminy to grunty orne) oraz w gminie Wymiarki, gdzie większość powierzchni zajmują lasy. Coraz częściej tanie grunty będące w dyspozycji Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są wykupywane na działki rekreacyjne mieszkańców aglomeracji wrocławskiej i poznańskiej.
 
Woda
Kwisa posiada cechy rzeki górskiej (I klasa czystości wody), dlatego spotkać w niej można pstrągi i trocie.
Powiat znajduje się w zakresie rzeki Bóbr, która biegnie na 62 km odcinku przez nasze tereny. Na obszarze tym wykonano wiele stopni wodnych, wykorzystywanych do pozyskiwania energii. Są to elektrownie - Gorzupia, Grajówka, Żagań I i II, Małomice, Szprotawa, Leszno Górne. Bogaty system wodny dobrze chroni przyrodę tworząc swoisty ekosystem. Duża lesistość i wiele zbiorników wodnych wpływają na tworzenie mikroklimatu korzystnego dla zdrowia ludzkiego.
 
Infrastruktura techniczna
Gminy powiatu żagańskiego zaopatrzone są w gaz przewodowy i energię elektryczną, mają też sieć wodociągową i kanalizacyjną. Działają tu firmy telekomunikacyjne. Dobrze rozwinięta jest sieć dróg. Miasto Żagań i gmina Iłowa posiadają nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Na etapie projektowania jest oczyszczalnia ścieków dla miasta Szprotawy. Kończy się także rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście i gminie wiejskiej Żagań.
 
Przemysł, usługi
W przemyśle zatrudnionych jest ponad 4500 mieszkańców. W gminie wiejskiej Żagań prowadzona jest eksploatacja kruszyw budowlanych z pradoliny Bobru. Ponadto na byłych terenach wojskowych w tej gminie znalazły siedzibę firmy branży komputerowej, budowlanej i metalurgicznej.
Przemysłowa gmina Iłowa słynie z produkcji słoi i szkła wodnego od XIII wieku. Szkło to jest również produkowane w gminie Wymiarki.
Gmina Małomice ma ok. 200 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, głównie zajmujących się handlem i usługami. Natomiast Gozdnica zdominowana jest przez producentów ceramiki budowlanej, korzystających z lokalnych złóż iłów mioceńskich.
 
Miasto Żagań w 1998 roku zaliczone zostało do najatrakcyjniejszych miast dla inwestorów w klasie A (do 30 tysięcy mieszkańców). Tradycyjne rzemiosło funkcjonuje obok przemysłu włókienniczego i przemysłu urządzeń chłodniczych. Dużego znaczenia zaczynają nabierać lokalne firmy budowlane. Są tu również znani nie tylko w regionie producenci zabawek. Znaczenia nabiera także Książęca Strefa Przemysłowa, w której działają trzy duże firmy z niemieckim kapitałem.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa