Pozostałe aktualności

Zabytki Powiatu Oberspreewald-Lausitz- wizyta studyjna

W poniedziałek, 15 maja br., delegacja reprezentująca Powiat Żagański odbyła wizytę studyjną w niemieckim mieście Lübbenau w Powiecie Oberspreewald-Lausit, gdzie poznawała zabytkową historię tego regionu w ramach realizacji projektu „Zabytki świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko- niemieckiego”.
 
 
 
 
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony"
 
 
 
Pierwszym punktem studyjnej wizyty po stronie naszego niemieckiego partnera, było Muzeum  Spreewald, zlokalizowane  w jednym z najbardziej imponujących budynków w Lübbenau. Teodor Fontane skorzystał ze słynnej bramy, aby wjechać do miasta, kiedy odwiedził Spreewald w 1859 roku. Budynek bramny był kiedyś ratuszem, królewskim sądem rejonowym, więzieniem i posterunkiem policji, zanim stał się Muzeum Spreewaldu. Dziś dostępne są tam ekscytujące wystawy, które odwiedzających zabierają w podróż w czasie do przeszłości typowego miasta Spreewald.
Muzeum Spreewald dysponuje wyjątkową wystawą zaplecza sklepowego i warsztatowego miasta w Spreewaldzie sprzed 100 lat. Można tam zobaczyć wszystko, czego potrzebuje mieszkaniec miasta dzięki rekonstrukcji sklepów: ogólnospożywczego, mięsnego i piekarni. Oryginalne kuśnierskie, szewskie pracownie i tkalnie płócien opowiadają o tradycyjnym rzemiośle regionu. W sklepie odzieżowym można podziwiać tradycyjne stroje i projekty Spreewaldu, a w pubie poznać kluby i osobistości.
 
Uczestnicy wizyty studyjnej mogli też odkryć różnorodny krajobraz kulturowy Spreewaldu podczas zwiedzania Muzeum w samym sercu Lehde, gdzie zrekonstruowano cztery historyczne zagrody, w których nasi niemieccy partnerzy zaprezentowali nam jak urządzone były ówczesne izby oraz jak żyło się, mieszkało i pracowało na przełomie XIX i XX wieku na wsi.
 
Jednym z punktów wyjazdu studyjnego w ramach realizacji projektu „Zabytki świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko- niemieckiego” był Zamek Lübbenau, który w stylu klasycystycznym wzniósł graf Rochus zu Lynar, duński dyplomata, po wojnach napoleońskich (1817-1839), na miejscu wcześniejszych wałów, które były pozostałością po pierwotnym założeniu obronnym, wywodzącym się jeszcze z czasów słowiańskich. W czasach powojennych zamek przeszedł w posiadanie państwa. W 1945 r. powołano w nim szkołę, a po upadku NRD odzyskano obiekt, w którym dziś funkcjonuje hotel. Obecny właściciel Graf Friedrich Lynar opowiedział ciekawą historię zamku i jego starania o przywrócenie majątku do rodziny.
 
Niezapomnianym przeżyciem był rejs łódkami po wodach Szprewy. Na bardzo małym obszarze, rzeka tworzy naturalną deltę śródlądową z kilkuset kilometrowym labiryntem dróg wodnych. Podczas, gdy zwykle na dojazd do pracy, na zakupy lub do transportu większych przedmiotów służy samochód, tutaj, w głębi Szprewaldu nadal wykorzystywana jest tradycyjna łódź.
 
Spreewald to ojczyzna Serbołużyczan – słowiańskiego narodu o przebogatej kulturze i języku, najbardziej zbliżonym do polskiego. W 1991 roku Spreewald został uznany za rezerwat biosfery UNESCO. Wizyta studyjna 15 maja 2023r. w Lübbenau była dla polskich uczestników projektu  niezwykle cenną  lekcją historii pogranicza polsko-niemieckiego
 
Projekt pt. „Zabytki świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko-niemieckiego” realizowany jest we współpracy z naszym partnerem-  powiatem Oberspreewald-Lausitz a współfinansowany jest  z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 

[DE]

Das Projekt wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg VA Brandenburg-Polen 2014-2020 kofinanziert. "Barrieren abbauen - Stärken gemeinsam nutzen".
 
 Am Montag, den 15. Mai dieses Jahres, besuchte eine Delegation aus dem Landkreis Żagań im Rahmen des Projekts "Denkmäler als Zeugnisse des gemeinsamen historischen Erbes im deutsch-polnischen Grenzraum" die deutsche Stadt Lübbenau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, um sich über das historische Erbe der Region zu informieren.
 
Die erste Station der Studienreise auf deutscher Seite war das Spreewaldmuseum, das sich in einem der eindrucksvollsten Gebäude in Lübbenau befindet. Das berühmte Tor wurde von Theodor Fontane genutzt, als er 1859 den Spreewald besuchte. Früher diente das Torgebäude als Rathaus, königliches Amtsgericht, Gefängnis und Polizeistation, bevor es zum Spreewaldmuseum wurde. Heute beherbergt es spannende Ausstellungen, die den Besucher auf eine Zeitreise in die Vergangenheit einer typischen Spreewaldstadt mitnehmen.
 
Im Spreewaldmuseum wird in einer einzigartigen Ausstellung die Laden- und Werkstatteinrichtung einer Spreewaldstadt von vor 100 Jahren präsentiert. Rekonstruktionen von Geschäften zeigen alles, was ein Stadtbewohner damals benötigte: einen Gemischtwarenladen, eine Fleischerei und eine Bäckerei. Originale Kürschner, Schuhmacher und Leineweber erzählen die Geschichte des traditionellen Handwerks der Region. Im Bekleidungsgeschäft kann man die Trachten und Muster des Spreewaldes bewundern, und in der Gaststätte lernt man die Vereine und Persönlichkeiten kennen.
 
Die Teilnehmer der Studienreise konnten auch die vielfältige Kulturlandschaft des Spreewaldes bei einem Besuch des Museums im Herzen von Lehde entdecken. Dort wurden vier historische Gehöfte rekonstruiert, in denen uns unsere deutschen Partner zeigten, wie die Räume damals eingerichtet waren und wie die Menschen um die Jahrhundertwende auf dem Land lebten, wohnten und arbeiteten.
Eine weitere Station der Studienreise im Rahmen des Projekts "Denkmäler als Zeugnisse des gemeinsamen historischen Erbes im deutsch-polnischen Grenzgebiet" war das Schloss Lübbenau. Das Schloss wurde nach den Napoleonischen Kriegen (1817-1839) von dem dänischen Diplomaten Graf Rochus zu Lynar im klassizistischen Stil errichtet. Es steht an der Stelle früherer Wälle, die Reste der ursprünglichen Verteidigungsanlage aus slawischer Zeit waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging das Schloss in den Besitz des Staates über und wurde 1945 zu einer Schule umfunktioniert. Nach dem Zusammenbruch der DDR wurde das Gebäude an die ursprünglichen Besitzer zurückgegeben und restauriert. Heute befindet sich ein Hotelbetrieb im Schloss. Der Besitzer, Graf Friedrich Lynar, erzählte die interessante Geschichte des Schlosses und seine Bemühungen, das Anwesen seiner Familie zurückzuerlangen.
Eine Bootsfahrt auf der Spree bildete den Abschluss eines unvergessliches Erlebnis. Auf engstem Raum bildet der Fluss ein natürliches Binnendelta mit zahlreichen verschlungenen Wasserwegen, die sich über mehrere hundert Kilometer erstrecken. Während für den täglichen Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Transport größerer Gegenstände meist das Auto genutzt wird, findet man hier im Hinterland des Spreewaldes noch immer traditionelle Kähne im Einsatz.
Der Spreewald ist die Heimat der Sorben, eines slawischen Volkes mit einer reichen Kultur und einer eigenen Sprache, die dem Polnischen sehr ähnlich ist. Im Jahr 1991 erhielt der Spreewald den Status eines UNESCO-Biosphärenreservats. Der Studienaufenthalt am 15. Mai 2023 in Lübbenau war für die polnischen Projektteilnehmer eine äußerst wertvolle Lektion in die Geschichte der deutsch-polnischen Grenzregion.
 
Das Projekt mit dem Titel. "Denkmäler als Zeugnisse des gemeinsamen historischen Erbes im deutsch-polnischen Grenzgebiet" wird in Zusammenarbeit mit unserem Partner, dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz, durchgeführt und aus dem Fonds für Kleinprojekte in der Euroregion "Spree-Neiße-Bober" für das Kooperationsprogramm INTERRG V A Brandenburg - Polen 2014-2020 im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit kofinanziert.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją