Pozostałe aktualności

Konkurs: "Lubuska Mega Dynia"

Rusza konkurs Lubuska Mega Dynia. Do wygrania nagrody rzeczowe i pieniężne. Wypełnij formularz i wyślij do 30 kwietnia na adres ksow@lubuskie.pl.
czytaj dalej

W Żaganiu rusza Punkt Szczepień Powszechnych

27 kwietnia (wtorek) Punkt Szczepień Powszechnych rusza w żagańskim szpitalu przy ul. Żelaznej 1. W czwartek (22.04.21 r.) odbędzie się oficjalna wizytacja Narodowego Funduszu Zdrowia, po której w punkcie rozpocznie się przyjmowanie pacjentów na szczepienie. 
czytaj dalej

Informacja o zmianie w planie dyżurów aptek w powiecie żagańskim

Informujemy o zmianie w planie dyżurów aptek w powiecie żagańskim w następujących dniach:
 
 
  • 21 kwietnia 2021r. – dyżur pełnić będzie apteka „Kalina” w Szprotawie przy ul. Kolejowej 1,  tel. 68 444 70 25
 
  • 26 kwietnia 2021r. dyżur pełnić będzie apteka „Pod Lwami” w Szprotawie przy ul. Odrodzenia 31, tel.68 376 21 95

Składamy wyrazy współczucia

Elżbiecie Bieleckiej, Naszej Koleżance, a także wieloletniemu współpracownikowi Starostwa Powiatowego w Żaganiu, składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ukochanej Mamy...
czytaj dalej

Żegnamy naszą Koleżankę

Z głębokim żalem i poczuciem wielkiej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej wspaniałej koleżanki Renaty Gmińskiej, która odeszła od nas nagle w piątek 9 kwietnia 2021 r. Miała 49 lat.  
czytaj dalej

Raport Diagnostyczny Partnerstwa "Razem dla Powiatu Żagańskiego"

Na przełomie roku 2020/2021 zwracaliśmy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w Ankiecie, której celem było m.in. określenie oczekiwań mieszkańców i ich planów życiowych związanych z regionem w którym żyją. Ankieta prowadzona była na terenie Powiatu Żagańskiego, a Raport Diagnostyczny, który powstał w oparciu o przekazane informacje oraz dane statystyczne właśnie trafia do Państwa rąk. Jest to materiał badawczy, który z całą pewnością będzie wykorzystywany w czasie tworzenia Wniosków Aplikacyjnych w Nowej Perspektywie Finansowej. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nim.
czytaj dalej

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - gm. Iłowa

III i II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie Iłowa, miejscowość Czyżówek.
czytaj dalej

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w mieście Żagań i mieście Szprotawa

III przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w mieście Żagań i mieście Szprotawa

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2020. 1990 j. t.)
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Lp
Położenie i opis nieruchomości
Nr działki
Pow.
 KW
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Cena
Wywoławcza nieruchomości/Wadium
 
Godzina przetargu
1
Obręb 0003 miasta Żagań, położoną przy ul. Lotników Alianckich. Teren nieruchomości płaski, niezabudowany, kształt działki regularny- prostokąt. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Konieczne stanie się ustanowienie służebności  gruntowej lub drogi koniecznej.
działka nr 2065/6 o pow. 0,0880 ha,  oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy)
KW ZG1G/00035667/5
Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem 2PUC1 –tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów obsługi komunikacji samochodowej oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2. Dla obiektów stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego ustala się nakaz stosowania zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję uciążliwości. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury towarzyszącej – dróg i parkingów a także zieleni urządzonej. Ustala się zakaz wprowadzania funkcji mieszkaniowej. Teren w strefie oddziaływania akustycznego strzelnicy. Wszelkie inwestycje planowane na tym terenie powinny być zaprojektowanie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję uciążliwości.
45 000,00
Wadium:
9 000,00 zł
 Do ceny nabycia zostanie naliczony obowiązujący podatek VAT (23%)
 
09.30
2
Obręb 0003 MIASTA Szprotawa położona przy ul. 3 Maja. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Teren płaski o kształcenie prostokąta. Dojazd do nieruchomości drogą gminną: o nawierzchni szutrowej. Nieruchomość zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych, a przeznaczonych w MPZP pod zabudowę mieszkalna jednorodzinną, w II linii znajduje się istniejąca zabudowa mieszkalna przy ul. 3 Maja. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
działka nr 584/3 o pow. 0,2120 ha, oznaczoną użytkiem RV i RVI (Grunty orne),
KW – ZG1G/00051886/4 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym uchwała nr XXVIII/192/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2012 r., ostatnio zmieniony Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie III/23/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r., obszar działki oznaczony jest symbolem MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
55 000,00 zł
Wadium:
6 000,00 zł
Do ceny nabycia zostanie naliczony obowiązujący podatek VAT (23%)
11.30
I Przetarg odbył się 21.10.2020 r. II Przetarg odbył się w dniu 09.03.2021 r. . III Przetarg odbędzie się w dniu 30.04.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 26.04.2021 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starosta Żagański nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 26.04.2021 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.).
Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106, tel. 068 477 58 10. Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl
 
czytaj dalej

Świąteczne Życzenia

  • 31-03-2021
Niech Tajemnica tej Wielkiej Nocy będzie dla wszystkich Państwa źródłem nadziei,
że światłość pokona mrok, dobro zwycięży nad złem, a smutek zmieni się w radość.
 
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Pełni spokoju, zdrowia i pomyślności.
 
W tym trudnym, ale jednocześnie wyjątkowym czasie kierujemy nasze myśli ku bliskim z nadzieją wspólnej radości i wytrwałości.
 
Wesołych Świąt!
 
Starosta
Henryk Janowicz
Zarząd
Powiatu Żagańskiego
Przewodniczący Rady Powiatu
Sebastian Galasiak
 
czytaj dalej

Konkurs wiosenny- wyniki

1 2 3 4 5 6 ... 7