Pozostałe aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Szprotawa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 
WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Szprotawa
 
  1. Obręb Cieciszów gm. Szprotawa nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie numerem działki: 230 o pow. 0,0243 ha oddawana w dzierżawę o pow. 20m2 na cele rekreacji sportowej. Nieruchomość w części o pow. 20 m2 zostanie wydzierżawiona na rzecz Gminy Szprotawa w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
  2. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny sportu i rekreacji.
  3. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12.04.2013 r. oraz Zarządzenia Nr 0050/158/2019 Burmistrza Szprotawy z dnia 01.10.2019 r.
  4. Czynsz dzierżawny wynosić będzie 0,50 zł za 1 m2 w stosunku miesięcznym plus należny podatek VAT.
  5. Płatność: czynsz dzierżawny będzie płatny w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej do 15 danego miesiąca przez Wydzierżawiającego.
 
KW – ZG1G/00044295/2
STAROSTA
       Henryk Janowicz
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 
Wykaz wywieszono: dnia: 04.05.2021 r.
Wykaz zdjęto:          dnia: ................................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją