Pozostałe aktualności

Realizacja projektów w 2021 r.

Podsumowując rok 2021 trzeba zaznaczyć, że niewątpliwie opiewał on w reliazcję wielu cennych projeków, na które Starostwo Powiatowe w Żaganiu pozyskało śodki zewnętrze. W 2021 r.  w ramach uzyskanych dofinansowań ze źródeł zewnętrznych pozyskano: 10.265 899,54 zł. Warto zaznaczyć, że niezależnie od powyższych środków realizowana jest także wieloletnia inwestycja drogowa w latach 2019-2023, na którą uzyskano dofinansowanie w wysokości 74.720.000,00 zł, a także wieloletni projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” – wysokość uzyskanego dofinansowania to 9.955 665,55 zł.
 
1.  Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - Wnioskowano o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021r. Pozyskane środki zainwestowano w budowę dwóch wolnostojących Domów Dziecka w Szprotawie. Kwota dofinansowania wyniosła 2.033 723,00 zł.
 
 2.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F Szprotawa – Śliwnik”- na realizację inwestycji drogowej pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.862 029,00 zł. W wyniku realizacji zadania przebudowano odcinek o długości 4.432 km. W miejscowościach powstały ciągi piesze a przejścia dla pieszych zostały wyniesione w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Pomiędzy miejscowościami powstało utwardzone pobocze z kostki betonowej. Pobocze z drugiej strony jezdni wyłożone zostało kruszywem łamanym o szerokości 0,75 cm. Na niniejszym odcinku drogi umiejscowione zostały także trzy przystanki autobusowe.  Koszt realizacji całej inwestycji wyniósł 7.745.357,00 zł.
 
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+444 wraz z budową 4 obiektów mostowych”- zadanie jest w trakcie realizacji w formie zaprojektuj i wybuduj z perspektywą zakończenia inwestycji w 2023r. Kwota pozyskanego dofinansowania – 74.720 000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
4. „Wykonanie robót dekarskich na dachu budynku sali gimnastycznej ZSTIB w Szprotawie”- w wyniku realizacji zadania przeprowadzono roboty dekarskie oraz modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie. Pozyskano na ten cel środki w ramach Lubuskiej Bazy Sportowej całość inwestycji wyniosła 157.893,72 zł a  uzyskane dofinansowanie to 78 105,00 zł.
 
5. „Przebudowa budynku szpitala – podjazdy i schody” – uzyskano dofinansowanie na realizację projektu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800 000,00 zł, całość inwestycji wyniosła 989 000,00 zł. W ramach realizacji zadania przebudowano podjazdy i schody prowadzące do budynku szpitala w Żaganiu.
 
6. „Zakup sprzętu medycznego dla szpitali 105 Kresowy Szpital Wojskowy  i Nowy Szpital w Szprotawie Sp.zo.o.”- Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach dotacji celowej ze środków Województwa Lubuskiego w wysokości 500 000,00 zł. Zakupiono profesjonalny sprzęt medyczny do pracowni endoskopii w Szprotawie a także profesjonalny sprzęt medyczny do leczenia chorób płuc w Żaganiu.
 
7. „Agroturystyka szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich  Powiatu Żagańskiego”- na realizację zadania, które polegało na przeprowadzeniu wizyt studyjnych pozyskano dofinansowanie ze środków w ramach PROW 2014-2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wizyty studyjne przeprowadzone były w Województwie Zachodniopomorskim. Wizytowano gospodarstwa agroturystyczne a także inne formy prowadzonych działalności gospodarczych na obszarach wiejskich, głównie pozarolnicze. Celem realizowanego projektu była poprawa jakości życia  na obszarach wiejskich poprzez rozwój działalności pozarolniczych, w tym agroturystycznych na terenie Powiatu Żagańskiego.
Koszt całkowity zadania 27.892,85 zł, uzyskane dofinansowanie 21.552,85 zł.
 
8. „Eko – Targi w Powiecie Żagańskim”-na realizację zadania o charakterze imprezy plenerowej pozyskano dofinansowanie ze środków w ramach PROW 2014-2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Dzięki pozyskanym środkom zorganizowano Eko -Targi  w ramach, których swoje towary i produkty prezentowali producenci i wytwórcy działający na obszarach wiejskich Powiatu Żagańskiego. Na stoiskach wystawienniczych znajdowały się zarówno artykuły spożywcze takie jak: miody, pieczywo, wędliny, oleje ale także rękodzieło ludowe. Realizacja imprezy plenerowej wynosiła 17 466,00 zł. Realizacja tego typu działań przyczynia się do promowania towarów i produktów wytwarzanych na obszarach wiejskich, które są ekologiczne  i jednocześnie wysokiej  jakości.
 
9. „Prezentacja produktów tradycyjnych i regionalnych polsko – czeska wymiana doświadczeń” na realizację zadania, które polegało na przeprowadzeniu wizyt studyjnych pozyskano dofinansowanie ze środków w ramach PROW 2014-2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Dzięki realizacji operacji osiągnięto cel jakim był wzrost rozwoju przedsiębiorczości w zakresie wytwarzania produktów regionalnych lub tradycyjnych na obszarach wiejskich na terenie Powiatu Żagańskiego. W ramach realizowanych wizyt studyjnych, uczestnicy obserwowali prowadzone działalności w zakresie wytwarzania produktów regionalnych w Czechach. Wizytowane miejsca były zróżnicowane pod względem prowadzonych działalności gospodarczych. Koszt całkowity realizacji operacji wyniósł – 23 279,56 zł, w tym uzyskane dofinansowanie wynosiło                   16 430,00 zł
 
10. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu”- dofinansowanie na realizację niniejszego zadania uzyskano z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -w ramach zadania przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej. Docieplone zostaną ściany, stropodach, wykonane zostaną tynki a także przeprowadzony zostanie remont schodów zewnętrznych. Wymieniona zostanie również istniejąca instalacja CO   i kocioł gazowy. Koszt całkowity inwestycji 1.999.999,00 zł, w tym uzyskane dofinansowanie 1.799.999,00 zł.
 
11. „Przebudowa budynku szpitala” – na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -w ramach zadania w budynku szpitala w Żaganiu będą wykonane roboty elektryczne i teleinformatyczne, w tym zakłada się położenie nowych sieci, montaż aparatury, rozbudowę tablic rozdzielczych, wymianę opraw oświetleniowych a także zastosowanie nowego sytemu przywołania dla pacjentów. Koszt całkowity inwestycji wynosi: 998.528,00 zł,  w tym uzyskane dofinansowanie 798.528,00 zł.
 
12. „Likwidacja barier architektonicznych w ZSTIL i w SOSW w Żaganiu”-  na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie ze środków PEFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Projekt zakładał montaż podnośnika śrubowego zewnętrznego i rozebranie ściany podparapetowej, montaż drzwi zewnętrznych wyposażonych w kontakty bezpieczeństwa oraz przycisk wzywania platformy a także montaż zadaszenia nad platformą. W ramach zadania dostoswana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami została także łazienka w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Koszt całkowity koszt tego działania wyniósł 146.074,80 zł,  w tym dofinansowanie 71.366,04 zł
 W ramach działań skierowanych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żaganiu zakupione zostały: specjalistyczne oprogramowaniea także sprzęt do komunikacji dla uczniów niemówiących. Koszt całkowity działania to 15.325,70 zł kwota dofinansowania 6.700,65 zł.
 
13. „Usunięcie barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy  ul. Dworcowej 39 w Żaganiu na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami”- na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON. W ramach realizacji zadania przy budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu zamontowana zostanie winda a także przebudowane zostaną schody zewnętrzne. Koszt całkowity inwestycji 529 731,81 zł, w tym uzyskane dofinansowanie 260 000,00 zł. 
 
14. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” – projekt wieloletni realizowany w latach 2017 – 2022r., skierowany do nauczycieli i uczniów kształcących się na kierunkach zawodowych w czterech szkołach ponadpodstawowych w Powiecie Żagańskim. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: kursy i szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli, kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów, zajęcia z doradcą zawodowym, konferencje, targi edukacyjno – zawodowe, staże dla nauczycieli u przedsiębiorców oraz staże dla uczniów u przedsiębiorców. Koszt całkowity projektu 10.675278,28 zł, w tym dofinansowanie 9.955 665,55zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 8. Nowoczesna edukacja. Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją