Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykazy nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

16-06-2020 | Autor: Anna Kudyba | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykazy nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 

Obręb Czyżówek, gm. Iłowa działka nr 19 o pow. 0,36 ha

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr  28.2020 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
 1. Obręb Czyżówek, gm. Iłowa działka nr 19 o pow. 0,36 ha oznaczona użytkiem RVI i Br-RVI (grunty rolne zabudowane), nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 114m2 i powierzchni użytkowej 89,74 m2 oraz 3 budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy: 19m2, 62m2, 104m2. Budynek mieszkalny wybudowany  w ok. 1932 r., nieużytkowany, w złym stanie technicznym, do kapitalnego remontu. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną: sieć elektryczną, wodociągową, szambo, ogrzewanie indywidualne.
  Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, częściowo zadrzewiona z bezpośrednim dostępem do drogi. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. 
  Budynki gospodarcze wybudowane ok. 1933 r i znajdują się w złym stanie technicznym. 
  Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze określanym jako tereny zabudowy wsi.
 
KW – ZG1G/00059643/5
 
 • Cena nieruchomości : 28 670,00 zł 
 • Koszty sporządzenia wyceny:      380,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 16.06.2020 r.
Wykaz zdjęto   : dnia .....................
Wykaz sporządziła  :  Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl, tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl
 

Obręb Czyżówek, gm. Iłowa działka nr 64 o pow. 0,09 ha

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr  29.2020 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
 1. Obręb Czyżówek, gm. Iłowa działka nr 64 o pow. 0,09 ha oznaczona użytkiem PsIV (Pastwiska trwałe), nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Kształt działki to prostokąt. Teren nieruchomości równy, porośnięta drzewami i krzewami. Działka przy granicy z rowem. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa. Dla nieruchomości została wydana decyzja Burmistrza Iłowej nr 16/2017 z 01.04.2017 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastruktura techniczną.
 
KW – ZG1G/00059644/2
 
 • Cena nieruchomości : 24 510,00 zł 
 • Koszty sporządzenia wyceny:      380,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 16.06.2020 r.
Wykaz zdjęto   : dnia .....................
Wykaz sporządziła  :  Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl

Obręb Przylaski, gmina Brzeźnica działka nr 41/7 o pow. 0,16 ha

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr  30.2020
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
 1. Obręb Przylaski, gmina Brzeźnica działka nr 41/7 o pow. 0,16 ha,  oznaczona użytkiem Lz-RIVb (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych). Większa część działki porośnięta jest drzewami.
  Teren nieruchomości płaski, niezabudowany, kształt działki regularny- zbliżony do prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej będącej w złym stanie technicznym - przejazd możliwy wyłącznie do pojazdów przystosowanych do jazdy w trudnym terenie. 
  Brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uchwalonej uchwałą nr VI/33/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 maja 2015 r. – obszar rolniczy.
KW – ZG1G/00044144/9
 
 • cena nieruchomości : 3 840,00 zł 
 • Koszty sporządzenia wyceny: 360,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2020 poz. 65 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 16.06.2020 r.
Wykaz zdjęto   : dnia .....................
Wykaz sporządziła  :  Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
www. powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl
 

Obręb Przylaski, gmina Brzeźnica działka nr 296/1 o pow. 0,08 ha

 
Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr  31.2020
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
 1. Obręb Przylaski, gmina Brzeźnica działka nr 296/1 o pow. 0,08 ha,  oznaczona użytkiem N - Nieużytki. Działka niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta krzewami. 
  Teren nieruchomości nierówny, ze spadkiem w kierunku zachodnim. Kształt działki regularny- wielokąt z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza oraz tereny rolnicze. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
  Brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uchwalonej uchwałą nr VI/33/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 maja 2015 r. – tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowo-gospodarczej (RM).
KW – ZG1G/00044144/9
 
 • cena nieruchomości : 20 260,00 zł 
 • Koszty sporządzenia wyceny: 360,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2020 poz. 65 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 16.06.2020 r.
Wykaz zdjęto   : dnia .....................
Wykaz sporządziła  :  Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
www. powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl

Obręb 0003 miasta Żagań działka nr 2065/6 o pow. 0,0880 ha

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr  32.2020
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
 1. Obręb 0003 miasta Żagań działka nr 2065/6 o pow. 0,0880 ha, położoną przy ul. Lotników Alianckich  oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Teren nieruchomości płaski, niezabudowany, kształt działki regularny- prostokąt. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem 2PUC1 –tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów obsługi komunikacji samochodowej oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2. Dla obiektów stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego ustala się nakaz stosowania zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję uciążliwości. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury towarzyszącej – dróg i parkingów a także zieleni urządzonej. Ustala się zakaz wprowadzania funkcji mieszkaniowej. Teren w strefie oddziaływania akustycznego strzelnicy. Wszelkie inwestycje planowane na tym terenie powinny być zaprojektowanie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję uciążliwości.
  Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
  Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Konieczne stanie się ustanowienie służebności  gruntowej lub drogi koniecznej.
 
KW – ZG1G/00035667/5
 
 • cena nieruchomości : 27 930,00 zł 
 • Koszty sporządzenia wyceny: 370,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2020 poz. 65 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 16.06.2020 r.
Wykaz zdjęto   : dnia .....................
Wykaz sporządziła  :  Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
www. powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl

Obręb Brzeźnica, gm. Brzeźnica działka nr 253/3 o pow. 0,07 ha

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr  33.2020 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
RZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 1. Obręb Brzeźnica, gm. Brzeźnica działka nr 253/3 o pow. 0,07 ha oznaczona użytkiem RIVb  (grunty orne), nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, tereny leśne oraz sklep Dino.
  Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica uchwalone Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica nr VI/33/2015 z dnia 19.05.2015 roku, przedmiotowa działka położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowo-gospodarczej.
 
KW – ZG1G/00052172/3
 • Cena nieruchomości : 22 000,00 zł 
  Do której zostanie doliczony podatek Vat
 • Koszty sporządzenia wyceny: 300,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 16.06.2020 r.
Wykaz zdjęto   : dnia .....................
Wykaz sporządziła  :  Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl
 
 

Obręb Czyżówek, gm. Iłowa działka nr 80/15 o pow. 0,0917

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr  34.2020 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
RZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
 1. Obręb Czyżówek, gm. Iłowa działka nr 80/15 o pow. 0,0917 ha oznaczona użytkiem RVI (grunty orne), nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony. Działka ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Dostęp do drogi gruntowej przez działkę oznaczoną nr 50 stanowiącą własność gmina Iłowa. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa.
  Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa uchwalone Uchwałą Rady Gminy Iłowa nr 260/7/XXXV/17 z dnia 29 marca 2017 roku, obszar ten oznaczony jest jako tereny chronione III klasy bonitacyjnej, ponadto ustalono, że dla nieruchomości oznaczonej nr 80/8 z której powstała działka 80/15 została wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja o warunkach zabudowy nr 15/2017 z dnia 28.03.2017 r. dla inwestycji polegającej budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
KW – ZG1G/00021475/1
 
 • Cena nieruchomości : 26 240,00 zł 
  Do której zostanie doliczony podatek Vat
 • Koszty sporządzenia wyceny: 380,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 16.06.2020 r.
Wykaz zdjęto   : dnia .....................
Wykaz sporządziła  :  Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl
 

Obręb Sieraków, gm. Szprotawa działka nr 54/1 o pow. 0,13 ha

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr  35.2020 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
 1. Obręb Sieraków, gm. Szprotawa działka nr 54/1 o pow. 0,13 ha oznaczona użytkiem N (Nieużytki), nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Kształt działki to prostokąt. Teren nieruchomości równy. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwała nr XXXVII/187/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30.05.2012 r. nieruchomość położona jest w obszarze posiadającym funkcję łąk i pastwisk.
KW – ZG1G/00044293/8
 
 • Cena nieruchomości :             6 520,00 zł 
 • Koszty sporządzenia wyceny:      380,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 16.06.2020 r.
Wykaz zdjęto   : dnia .....................
Wykaz sporządziła  :  Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa