Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Przetargi ustne nieograniczone na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

17-07-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Przetargi ustne nieograniczone na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2020. 65 j. t.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
Lp
Położenie i opis nieruchomości
Nr działki
Pow.
 KW
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Cena
Wywoławcza nieruchomości
 
Godzina przetargu
1
Obręb Leszno Górne gm. Szprotawa,  nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona,  oznaczona użytkiem RVI (Grunty orne ).Teren płaski o kształcenie prostokąta. Dojazd do nieruchomości drogą gminną: o nawierzchni bitumicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
289 o pow. 0,3479 ha
KW ZG1G/00052389/7
Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXVI/144/2000 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30.06.2000 r., ostatnio zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie nr XLIV/327/2013 z dnia 13.09.2013 r  działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja Burmistrza Szprotawy nr 7/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej.
70 000,00
Wadium:
5 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek Vat w wysokości 23%
09.00
2
Obręb Leszno Górne gm. Szprotawa,  Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona   oznaczona użytkiem Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane). Dojazd do nieruchomości drogą gminną: o nawierzchni bitumicznej lub możliwy dojazd drogą gruntową, będącą w średnim stanie technicznym. Kształt nieruchomości – regularny w formie prostokąta. Teren równy. Nieruchomość nie porośnięta krzakami. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
522 o pow. 0,0554 ha
KW ZG1G/00044461/7
Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XLIV/327/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie działka znajduje się w strefie o dominującej funkcji mieszkaniowo - usługowej
 
13 200,00 zł
Wadium:
2 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek Vat w wysokości 23%
09.30
 
Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 03.09.2020 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020. 65 j. t.) mogły składać wnioski do dnia 13.07.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu. 
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 03.09.2020 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.).
Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106, tel. 068 477 58 10.
Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; ww.monitorurzedowy.pl
STAROSTA
Henryk Janowicz
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa