Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Wykazy nieruchomości

13-08-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykazy nieruchomości
Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży oraz oddania w najem.
Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 50.2020
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Przedmiot zbycia: Oznaczenie wg katastru nieruchomości
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
Cena nieruchomości
1
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, Działka 79/6 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżona kształtem do kwadratu, o konfiguracji płaskiej. Znajduje się na podwyższeniu terenu w stosunku do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sieć wodna i elektroenergetyczna w drodze publicznej w odległości ok. 70 m od działki.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Działka 79/9 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną, która zlokalizowana jest na podwyższonym terenie względem drogi publicznej i nie posiada zorganizowanego zjazdu.
79/6 o pow. 0,0738 ha wraz z udziałem 1/4 w działce nr 79/9 o pow. 0,0586 ha
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest
na terenie oznaczonej symbolem RMU jako tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oraz zagrodowej.
Dla nieruchomości przed jej podziałem dla działki 79/5 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 14/2017 o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną
Wartość działki 79/6:
18 200,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/4 w działce 79/9 wynosi 5 675,00zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
2
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, Działka 79/7 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżona kształtem do trapezu, o konfiguracji płaskiej. Znajduje się na podwyższeniu terenu w stosunku do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sieć wodna i elektroenergetyczna w drodze publicznej w odległości ok. 90 m od działki. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Działka 79/9 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną, która zlokalizowana jest na podwyższonym terenie względem drogi publicznej i nie posiada zorganizowanego zjazdu.
79/7 o pow. 0,0793 ha wraz z udziałem 1/4 w działce nr 79/9 o pow. 0,0586 ha
 
Wartość działki 79/7:
19 600,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/4 w działce 79/9 wynosi 5 675,00zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
3
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, Działka 79/8 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżona kształtem do regularnego dającego swobodę zabudowy, o konfiguracji płaskiej. Znajduje się na podwyższeniu terenu w stosunku do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sieć wodna i elektroenergetyczna w drodze publicznej w odległości ok. 38 m od działki. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Działka 79/9 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną, która zlokalizowana jest na podwyższonym terenie względem drogi publicznej i nie posiada zorganizowanego zjazdu.
79/8 o pow. 0,1136 ha wraz z udziałem 1/4 w działce nr 79/9 o pow. 0,0586 ha
 
Wartość działki 79/8:
26 100,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/4 w działce 79/9 wynosi 5 675,00zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
4
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, Działka 79/10 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżona kształtem do regularnego dającego swobodę zabudowy, o konfiguracji płaskiej. Znajduje się na podwyższeniu terenu w stosunku do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sieć wodna i elektroenergetyczna w drodze publicznej w odległości ok. 15 m od działki. Zachodnia część działki zakrzaczona i zadrzewiona. Cześć terenu wykazuje spadek w kierunku zachodnim (drogi) Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Działka 79/9 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną, która zlokalizowana jest na podwyższonym terenie względem drogi publicznej i nie posiada zorganizowanego zjazdu.
79/10 o pow. 0,1180 ha wraz z udziałem 1/4 w działce nr 79/9 o pow. 0,0586 ha
 
Wartość działki 79/10:
26 200,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/4 w działce 79/9 wynosi 5 675,00zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
KW – ZG1G/00059640/4 – Brak obciążeń i zobowiązań dla powyższych nieruchomości
Koszty sporządzenia wyceny: 1500,00 zł
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 13.08.2020 r.
Wykaz zdjęto: dnia .....................
Wykaz sporządziła:Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
WYZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM
na okres 6 miesięcy
Obręb Gryżyce gm. Żagań.
 
Nieruchomość
Opis nieruchomości
 
Księga wieczysta
Wysokość stawki czynszu i termin płatności
 
Informacje dodatkowe
Lokal nr 1 – składający się z pokoju, kuchni, WC i przedpokoju o pow. 35,02 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o pow. 2,42 m2 usytuowany na pierwszej kondygnacji w budynku nr 4 położonym w obrębie Gryżyce gm. Żagań na działce oznaczonej nr 9/3 o pow. 0,0958 ha z udziałem wynoszącym 3744/22746 w części wspólnej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Lokal o przeznaczeniu mieszkalnym usytuowanym w bloku trzy lokalowym nr 4, posiadającym 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną (częściowe podpiwniczenie) w zabudowie wolnostojącej.
Przeznaczenie: brak MPZP, obowiązuje SUiKZP Gminy Żagań uchwalone uchwałą Rady Gminy Żagań nr XIX/117/2000 z dnia 08.09.2000 r. zmienione uchwałą Rady Gminy Żagań nr X/49/2015 z dnia 18.09.2015 r. Obszar ten oznaczony jest jako strefa osadnictwa wiejskiego. Lokal posiada zaświadczenie nr ROSiB-B.705.66.2019 o samodzielności lokalu jako mieszkalnego.
ZG1G/00061351/8, brak założonej księgi wieczystej dla lokalu
Stawka czynszu i warunki najmu zostaną ustalone w zawartej umowie o najem lokalu według zasad określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Żagań obowiązujących na terenie Gminy Żagań.
Podstawowa stawka czynszu zgodnie z powyższym zarządzeniem ustalona została na kwotę 85,07 zł, a ustalony miesięczny czynsz płatny będzie do 10 – dnia każdego miesiąca z góry na wskazane konto bankowe.
Jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna wynajmującemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, wynajmujący może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za 3 miesięczny okresem wypowiedzenia w przypadku zamiaru sprzedaży nieruchomości po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia: 13.08.2020 r.
Wykaz zdjęto:             dnia .................................
Wykaz sporządziła:     Izabela Żywiecka
 
                                                                                                                                                             STAROSTA
                                                                                                                      Henryk Janowicz
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa