Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Zapraszamy na Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - 12.10.2020 r.

10-09-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Zapraszamy na Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - 12.10.2020 r.
STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2020. 65 j. t.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
 

Obręb Leszno Górne gm. Szprotawa

Lp
Położenie i opis nieruchomości
Nr działki
Pow.
 KW
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Cena
Wywoławcza nieruchomości
 
Godzina przetargu
1
Obręb Leszno Górne gm. Szprotawa,  nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona,  oznaczona użytkiem RVI (Grunty orne ).Teren płaski o kształcenie prostokąta. Dojazd do nieruchomości drogą gminną: o nawierzchni bitumicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
289 o pow. 0,3479 ha
KW ZG1G/00052389/7
Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXVI/144/2000 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30.06.2000 r., ostatnio zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie nr XLIV/327/2013 z dnia 13.09.2013 r  działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja Burmistrza Szprotawy nr 7/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej.
70 000,00
Wadium:
5 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek Vat w wysokości 23%
09.00
2
Obręb Leszno Górne gm. Szprotawa,  Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona   oznaczona użytkiem Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane). Dojazd do nieruchomości drogą gminną: o nawierzchni bitumicznej lub możliwy dojazd drogą gruntową, będącą w średnim stanie technicznym. Kształt nieruchomości – regularny w formie prostokąta. Teren równy. Nieruchomość nie porośnięta krzakami. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
522 o pow. 0,0554 ha
KW ZG1G/00044461/7
Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XLIV/327/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie działka znajduje się w strefie o dominującej funkcji mieszkaniowo - usługowej
 
13 200,00 zł
Wadium:
2 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek Vat w wysokości 23%
09.30
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 07.10.2020 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 07.10.2020 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.). 
Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106, tel. 068 477 58 10.
Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl
 
     STAROSTA
Henryk Janowicz
 
 
 

Obręb Czyżówek gm. Iłowa

Lp
Położenie i opis nieruchomości
Nr działki
Pow.
 KW
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Cena
Wywoławcza nieruchomości/Wadium
 
Godzina przetargu
1
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 114m2 i powierzchni użytkowej 89,74 m2 oraz 3 budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy: 19m2, 62m2, 104m2. Budynek mieszkalny wybudowany  w ok. 1932 r., nieużytkowany, w złym stanie technicznym, do kapitalnego remontu. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną: sieć elektryczną, wodociągową, szambo, ogrzewanie indywidualne.
Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, częściowo zadrzewiona z bezpośrednim dostępem do drogi. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta.
Budynki gospodarcze wybudowane ok. 1933 r i znajdują się w złym stanie technicznym.
Działka nr 19 o pow. 0,36 ha stanowiąca użytek R VI (0,22 ha) oraz Br-RVI (0,14 ha)
KW ZG1G/00059643/5
Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze określanym jako tereny zabudowy wsi.
45 000,00 zł
Wadium:
9 000,00 zł
10.00
2
Obręb Czyżówek, gm. Iłowa nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Kształt działki to prostokąt. Teren nieruchomości równy, porośnięta drzewami i krzewami. Działka przy granicy z rowem. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa.
działka nr 64 o pow. 0,09 ha oznaczona użytkiem PsIV (Pastwiska trwałe), KW ZG1G/00059644/2
Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości
Dla nieruchomości została wydana decyzja Burmistrza Iłowej nr 16/2017 z 01.04.2017 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastruktura techniczną.
 
25 000,00 zł do której zostanie doliczony obwiązujący podatek Vat (23%)
Wadium:
5 000,00 zł
10.30
3
Obręb Czyżówek, gm. Iłowa, nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony. Działka ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Dostęp do drogi gruntowej przez działkę oznaczoną nr 50 stanowiącą własność gmina Iłowa. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa.
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa uchwalone Uchwałą Rady Gminy Iłowa nr 260/7/XXXV/17 z dnia 29 marca 2017 roku, obszar ten oznaczony jest jako tereny chronione III klasy bonitacyjnej, ponadto ustalono, że dla nieruchomości oznaczonej nr 80/8 z której powstała działka 80/15 została wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja o warunkach zabudowy nr 15/2017 z dnia 28.03.2017 r. dla inwestycji polegającej budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
działka nr 80/15 o pow. 0,0917 ha oznaczona użytkiem RVI (grunty orne)
KW – ZG1G/00021475/1
Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa uchwalone Uchwałą Rady Gminy Iłowa nr 260/7/XXXV/17 z dnia 29 marca 2017 roku, obszar ten oznaczony jest jako tereny chronione III klasy bonitacyjnej, ponadto ustalono, że dla nieruchomości oznaczonej nr 80/8 z której powstała działka 80/15 została wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja o warunkach zabudowy nr 15/2017 z dnia 28.03.2017 r. dla inwestycji polegającej budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
27 000,00 zł do której zostanie doliczony obwiązujący podatek Vat (23%)
Wadium:
5 400,00 zł
11.00
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 07.10.2020 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starosta Żagański nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 07.10.2020 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.). 
Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106, tel. 068 477 58 10.
Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa