Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

02-02-2021 | drukuj
Ilustracja do informacji: I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2020. 1990 j. t.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
Lp
Położenie i opis nieruchomości
Przedmiot zbycia: Oznaczenie wg katastru nieruchomości, nr działki, pow, KW
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Cena
Wywoławcza nieruchomości/Wadium
Godzina przetargu
1
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, Działka 79/6 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżona kształtem do kwadratu, o konfiguracji płaskiej. Znajduje się na podwyższeniu terenu w stosunku do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sieć wodna i elektroenergetyczna w drodze publicznej w odległości ok. 70 m od działki.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Działka 79/9 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną, która zlokalizowana jest na podwyższonym terenie względem drogi publicznej i nie posiada zorganizowanego zjazdu.
79/6 o pow. 0,0738 ha wraz z udziałem 1/4 w działce nr 79/9 o pow. 0,0586 ha
KW – ZG1G/00059640/4 – Brak obciążeń i zobowiązań dla powyższych nieruchomości
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest
na terenie oznaczonej symbolem RMU jako tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oraz zagrodowej.
Dla nieruchomości przed jej podziałem dla działki 79/5 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 14/2017 o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną
24 250,00 zł do której zostanie doliczony obwiązujący podatek Vat (23%)
Wadium:
4 800,00 zł
10.00
2
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, Działka 79/7 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżona kształtem do trapezu, o konfiguracji płaskiej. Znajduje się na podwyższeniu terenu w stosunku do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sieć wodna i elektroenergetyczna w drodze publicznej w odległości ok. 90 m od działki. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Działka 79/9 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną, która zlokalizowana jest na podwyższonym terenie względem drogi publicznej i nie posiada zorganizowanego zjazdu.
79/7 o pow. 0,0793 ha wraz z udziałem 1/4 w działce nr 79/9 o pow. 0,0586 ha
KW – ZG1G/00059640/4 – Brak obciążeń i zobowiązań dla powyższych nieruchomości
25 650,00 zł do której zostanie doliczony obwiązujący podatek Vat (23%)
Wadium:
5 100,00 zł
10.30
3.
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, Działka 79/8 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżona kształtem do regularnego dającego swobodę zabudowy, o konfiguracji płaskiej. Znajduje się na podwyższeniu terenu w stosunku do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sieć wodna i elektroenergetyczna w drodze publicznej w odległości ok. 38 m od działki. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Działka 79/9 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną, która zlokalizowana jest na podwyższonym terenie względem drogi publicznej i nie posiada zorganizowanego zjazdu.
79/8 o pow. 0,1136 ha wraz z udziałem 1/4 w działce nr 79/9 o pow. 0,0586 ha
KW – ZG1G/00059640/4 – Brak obciążeń i zobowiązań dla powyższych nieruchomości
32 150 zł do której zostanie doliczony obwiązujący podatek Vat (23%)
Wadium:
6 000,00 zł
 
 
11.00
4.
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, Działka 79/10 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżona kształtem do regularnego dającego swobodę zabudowy, o konfiguracji płaskiej. Znajduje się na podwyższeniu terenu w stosunku do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sieć wodna i elektroenergetyczna w drodze publicznej w odległości ok. 15 m od działki. Zachodnia część działki zakrzaczona i zadrzewiona. Cześć terenu wykazuje spadek w kierunku zachodnim (drogi) Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną. Działka 79/9 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną, która zlokalizowana jest na podwyższonym terenie względem drogi publicznej i nie posiada zorganizowanego zjazdu.
79/10 o pow. 0,1180 ha wraz z udziałem 1/4 w działce nr 79/9 o pow. 0,0586 ha
KW – ZG1G/00059640/4 – Brak obciążeń i zobowiązań dla powyższych nieruchomości
32 250 zł  do której zostanie doliczony
obwiązujący podatek Vat (23%)
Wadium:
6 200,00 zł 
12.00
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16.03.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10.03.2021 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starosta Żagański nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 10.03.2021 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.).
Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106, tel. 068 477 58 10.
Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl
 
                                                                                                                                                                                              STAROSTA
                                                                                                                                                                                           Henryk Janowicz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa