Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

Otwarty konkurs ofert

09-07-2018 | drukuj
Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs ofert
Załącznik
 
 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Zarząd Powiatu Żagańskiego
 
na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450.) oraz  art. 6 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr XXIX.8.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017, poz.2718)
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żagańskiego
w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 
 1. RODZAJ ZADANIA
 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Żagańskiego
  w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegających na:
prowadzeniu działań na rzecz promocji zdrowia powodujących zwiększenie świadomości i odpowiedzialności mieszkańców Powiatu Żagańskiego za własne zdrowie, prowadzeniu działań na rzecz zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych oraz promowaniu pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez organizację wydarzeń lokalnych dla mieszkańców powiatu żagańskiego.
 1. Realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania publicznego w rozumieniu art.5 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 450) wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Zarząd Powiatu Żagańskiego przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 10.000 zł. (dziesięć tysięcy złotych).
 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 1. Dofinansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadań publicznych zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 450.) oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077). 
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 450), prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu żagańskiego, jeśli ich cele statutowe zgodne są z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie.
 3. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej oferenta.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez oferenta.
 1. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej  niż 24  sierpnia 2018 r.,  a zakończy nie później niż 10 grudnia 2018 r.
 2. Szczegółowe, ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawierana z oferentem, sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 3. Wydatki zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
 1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji;
 2. są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
 1. Wydatki, które nie mogą być finansowane z dotacji, to wydatki na :
 1. zakup gruntów i nieruchomości;
 2. podatki;
 3. kary umowne;
 4. koszty obsługi konta bankowego;
 5. odsetki ustawowe;
 6. nagrody pieniężne.
V. TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
 1. Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej na obowiązującym wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 1. aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:
a)   w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn.
zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
b)   w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej oraz aktualne upoważnienie reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań  finansowych;
       c) w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla Oferenta.
 1. inne dokumenty, jeśli są wymagane np. szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta; terenowe oddziały organizacji (nie posiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny);
 2. Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione i opatrzona datą. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Jeżeli odpis KRS został wydrukowany ze strony https://ems.ms.gov.pl/ oferent nie musi poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu.
 3. Oferty należy składać w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj.
  do dnia 31 lipca 2018 r.
 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żagańskiego w 2018 r. w zakresie ochrony
  i promocji zdrowia” w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żaganiu,
  ul. Dworcowa 39, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
 5. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Żagańskiego.
 2. Szczegółowe zadania komisji zostaną określone w Regulaminie pracy komisji, stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Żagańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej
 3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty.
 4. Oferta, aby zostać uznana za prawidłową, musi spełniać następujące kryteria:
  1. oferta jest złożona przez Oferenta uprawnionego do udziału w Konkursie;
  2. oferta jest złożona na właściwym formularzu;
  3. oferta jest złożona w terminie wyznaczonym w regulaminie;
  4. zadanie jest zgodne z celami i założeniami konkursu;
  5. oferta realizacji zadania jest zgodna z działalnością statutową oferenta;
  6. termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu;
  7. wszystkie pola oferty są wypełnione,
  8. oferta jest podpisana przez osoby uprawnione, podpisy są czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną.
 5. Oferenci, których oferty nie spełniają wymogów formalnych mają możliwość złożenia uzupełnienia w terminie do 5 dni od otrzymania wezwania do uzupełnienia braków (wezwanie zostanie wysłane na adres e-mail podany w ofercie). Oferty, które nie zostaną uzupełnione lub poprawione we wskazanym terminie lub złożone wyjaśnienia nie będą możliwe do przyjęcia, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Korekcie ani uzupełnieniu nie podlegają oferty złożone po terminie.
 6. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą poddane ocenie merytorycznej.
 7. Oferty rozpatrzone pozytywnie pod względem formalnym są poddane ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej.
 8. Komisja konkursowa dokonuje wyboru ofert w oparciu o kryteria, określone w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności ocenie merytorycznej podlegać będzie:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz celami statutowymi oferenta;
  2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
   w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot składający ofertę będzie realizować zadanie publiczne;
  4. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych na rzecz powiatu żagańskiego.
 1. Po ocenie ofert Komisja Konkursowa sporządza protokół z posiedzenia wraz z przyznaną punktacją poszczególnych ofert i rekomenduje Zarządowi Powiatu Żagańskiego zadania do udzielenia dotacji wraz z jej wysokością.
 2. Wybór ofert zostanie dokonany do 14 sierpnia 2018 r.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, na stronie internetowej Powiatu Żagańskiego www.powiatzaganski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji, dotyczącej wyboru lub odrzucenia złożonej oferty.
 5. Złożone oferty wraz z załącznikami nie są zwracane oferentowi. 
VII. ZAWARCIE UMOWY I KONTROLA ZADANIA
 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2016, poz. 1300), stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 
 2. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, Oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego kosztorysu lub odstąpić od podpisania umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy Oferent powinien pisemnie poinformować o swojej decyzji do 7 dni od daty publikacji wyników konkursu na stronie BIP.
 4. Oferent, którego oferta realizacji zadania otrzymała dofinansowanie ze środków Powiatu Żagańskiego, przed zawarciem umowy zobowiązany jest do złożenia:
 1. informacji o posiadanym rachunku bankowym wraz z podaniem jego numeru, na który zostanie przekazana dotacja oraz informacji o osobie/osobach upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych (imię i nazwisko, funkcja, numer PESEL).
 2. zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty).
 3. zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty.
 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia załączników w Starostwie Powiatowym w  Żaganiu  w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.
 2. Wszelkie zmiany związane z harmonogramem oraz zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie realizacji zadania powinny być zgłoszone pisemnie do Referatu Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i  Rozwoju. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji zadania w formie pisemnego aneksu, tylko po uzyskaniu akceptacji.
 3. Nie dopuszczalne są zmiany w zakresie realizowanego zadania, które stanowiły przedmiot oceny merytorycznej i miały wpływ na wybór oferty. Nie można wprowadzać nowej pozycji do kosztorysu zadania.
 4.  Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2016, poz. 1300) – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.  
 5. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. z 2018, poz. 450.), Powiat Żagański zlecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania.
VIII. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 
W roku 2017 powiat żagański przeznaczył na tego rodzaju zadania z  zakresu i promocji zdrowia kwotę 18.000 zł, a wykorzystana została kwota 6000 zł (z powodu nie przystąpienia żadnej organizacji do konkursu głoszonego przez Zarząd Powiatu Żagańskiego) W 2017r. jedna organizacja pozarządowa  otrzymała dotację  w wysokości 5.000 zł m.in. na realizację zadań z zakresu nauki udzielania I pomocy przedmedycznej. W roku bieżącym nie realizowano tego typu zadania.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa