Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

29-10-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
Na podstawie art.15 ust. 2a i ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020r. poz. 920.), Starosta Żagański zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert składanych w otwartym konkursie ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Żagańskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żagańskiego w 2021 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.
 
 
1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żagańskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. w powiecie żagańskim.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. 
3. Posiedzenia komisji będą się odbywać w miesiącu grudniu 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żaganiu w godzinach pracy urzędu.
4. O terminie prac komisji konkursowej wybrany przedstawiciel organizacji pozarządowej zostanie powiadomiony telefonicznie.  
5. Zadania komisji konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do
    otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści
    otwartego konkursu ofert,
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
c) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Żagańskiego,
6. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie,
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
7. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia 
i przesłanie go w terminie do dnia  12 listopada 2020 r. na adres: 
Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań 
lub składanie osobiście w pok. nr 109 z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej”. 
8. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.
9. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) dokona Zarząd Powiatu Żagańskiego 
w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa