Pozostałe aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  • 14-03-2023
Obręb Czyżówek gm. Iłowa działka nr 80/15 o pow. 0,0917 ha
Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 26 .2023
Starosty Żagańskiego
z dnia 10.03.2023 r.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Obręb Czyżówek gm. Iłowa działka nr 80/15 o pow. 0,0917 ha, oznaczona użytkiem RVI (grunty orne). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, o pofałdowanym ukształtowaniu i regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu, porośnięta intensywnie roślinnością trawiastą. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej (gruntowa urządzona). Przez środek działki przebiega wyjeżdżony pas terenu – „dzika droga”.  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się grunty rolne oraz niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, w niedalekim sąsiedztwie znajduje się również zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
Brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa” zatwierdzonego Uchwałą nr 260/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.03.2017 r. w/w działka oznaczona jest symbolem R – tereny o dominującej funkcji terenów rolnych.
 
Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 15/2017 z dnia 28.03.2017 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
 
 
KW – ZG1G/00021475/1 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
  • Cena nieruchomości:                                                                                         22 136,00 zł
+ obowiązujący podatek VAT
 
  • Koszty sporządzenia wyceny:                                                                            900,00 zł
 
 
            Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia  14.03.2023 r.
Wykaz zdjęto:            dnia  .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją