Pozostałe aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  • 14-03-2023
Obręb Czyżówek, gm. Iłowa działka nr:
- 79/6 o pow. 0,0738 ha wraz z udziałem 1/4 w działce 79/9 o pow. 0,0586 ha
- 79/7 o pow. 0,0793 ha wraz z udziałem 1/4 w działce 79/9 o pow. 0,0586 ha
- 79/8 o pow. 0,1136 ha wraz z udziałem 1/4 w działce 79/9 o pow. 0,0586 ha
- 79/10 o pow. 0,1180 ha wraz z udziałem 1/4 w działce 79/9 o pow. 0,0586 ha
Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 27 .2023
Starosty Żagańskiego
z dnia 10.03.2023 r.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
 
Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Przedmiot zbycia: oznaczenie wg katastru nieruchomości
Przeznaczenie w MPZP
Cena nieruchomości
  1.  
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, działka 79/6 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, nieuzbrojoną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie, porośniętą intensywnie roślinnością trawiastą. Bezpośrednim sąsiedztwem jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Działa nr 79/9 stanowi niezorganizowaną drogę wewnętrzną, jest to teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony, o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery „L”, wymagający niewielkiego wyrównania poziomu. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
 
79/6 o pow. 0,0738 ha wraz z udziałem 1/4 w działce 79/9 o pow. 0,0586 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” zatwierdzonym Uchwałą nr 260/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.03.2017 r. działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem RMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz zagrodowej. Dla nieruchomości przed jej podziałem (dla działki nr 79/5) została wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 14/2017 z dnia 28.03.2017 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
 
 
Wartość działki 79/6 – 23 395,00 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT
 
Udział 1/4 w działce 79/9 wynosi 4 179,75 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT
2. 
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, działka 79/7 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, nieuzbrojoną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną o płaskim ukształtowaniu , porośniętą intensywnie roślinnością trawiastą. Bezpośrednim sąsiedztwem jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Działa nr 79/9 stanowi niezorganizowaną drogę wewnętrzną, jest to teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony, o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery „L”, wymagający niewielkiego wyrównania poziomu. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
 
79/7 o pow. 0,0793 ha wraz z udziałem 1/4 w działce 79/9 o pow. 0,0586 ha
 
 
Wartość działki 79/7 –
25 138,00 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT
 
Udział 1/4 w działce 79/9 wynosi 4 179,75 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT
3.
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, działka 79/8 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, nieuzbrojoną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną o płaskim ukształtowaniu i nieregularnym kształcie, porośniętą intensywnie roślinnością trawiastą. Bezpośrednim sąsiedztwem jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Działa nr 79/9 stanowi niezorganizowaną drogę wewnętrzną, jest to teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony, o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery „L”, wymagający niewielkiego wyrównania poziomu. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
 
79/8 o pow. 0,1136 ha wraz z udziałem 1/4 w działce 79/9 o pow. 0,0586 ha
 
 
Wartość działki 79/8 –
36 011,00 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT
 
Udział 1/4 w działce 79/9 wynosi 4 179,75 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT
4.
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, działka 79/10 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, nieuzbrojoną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną o nieregularnym kształcie wymagającym niewielkiego wyrównania poziomu, porośniętą intensywnie roślinnością trawiastą. Bezpośrednim sąsiedztwem jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Działa nr 79/9 stanowi niezorganizowaną drogę wewnętrzną, jest to teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony, o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery „L”, wymagający niewielkiego wyrównania poziomu. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
 
79/10 o pow. 0,1180 ha wraz z udziałem 1/4 w działce 79/9 o pow. 0,0586 ha
 
 
Wartość działki 79/10 –
37 406,00 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT
 
Udział 1/4 w działce 79/9 wynosi 4 179,75 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT
 
KW – ZG1G/00059640/4 – brak obciążeń i zobowiązań dla powyższych nieruchomości.
Koszty sporządzenia wyceny:3 600,00 zł (900,00 zł za działkę)
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia  14.03.2023 r.
Wykaz zdjęto:            dnia  .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją