Pozostałe aktualności

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego przeznaczonej do sprzedaży

  • 30-09-2022
Obręb 0002 miasta Żagań, działka nr 1049 o pow. 0,1211 ha, ul. Piłsudskiego 12
           Załącznik nr 1 do Uchwały nr  456 .2022
                Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 27 września 2022 r.
 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 
Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Oznaczenie wg katastru nieruchomości
Księga wieczysta
Przeznaczenie w MPZP
Wartość nieruchomości
1.
Obręb 0002 miasta Żagań ul. Piłsudskiego 12,
Działka nr 1049 stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej Szkoły Muzycznej o pow. 488 m2, zbliżoną kształtem do wielokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca jej racjonalne wykorzystanie. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do działki drogą publiczną.
1049 o pow. 0,1211 ha
KW ZG1G/00017054/3 - brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze zmianą SUiKZP Miasta Żagań- Uchwała nr XXIV/70/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 11.12 2020 r.- obszar jest oznaczony symbolem TW- tereny wielofunkcyjne.
Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Lubuskiego, jednakże znajduje się na terenie ochrony krajobrazowej zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Żagania, wpisanego do rejestru zabytków pod numerami 70 i 2169 oraz została ujęta w gminnej ewidencji zabytków Gminy Żagań o statusie miejskim.
 
680 000,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia  30.09.2022 r.
Wykaz zdjęto:            dnia ...............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją