Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Specjalista ds.administracyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu

03-07-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Specjalista ds.administracyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Żaganiu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – Specjalista ds.administracyjnych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu, ul. Skarbowa 19-21, w wymiarze całego etatu na podstawie umowy o pracę.
 
Wymagania niezbędne:
 
 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych i co najmniej roczny staż pracy, bądź wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 - letni staż pracy;
 • znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów oświatowych; 
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość programu VULCAN, obsługi Systemu Informacji Oświatowej i zagadnień RODO; 
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych;
 • obywatelstwo polskie; 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych.
 • cechy osobowościowe takie jak: samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.
Specjalista ds. administracyjnych będzie pełnił obowiązki i ponosił odpowiedzialność w zakresie:
 1. Organizacji i prowadzenia sekretariatu.
 2. Prowadzenia i załatwiania spraw uczniowskich.
 3. Sporządzania sprawozdawczości i statystyk dotyczących stanowiska pracy.
 4. Prowadzenia dokumentacji (dotyczącej stanowiska pracy) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 5. Rejestrowania wszystkich pism przychodzących i wychodzących.
 6. Rejestrowania skarg i wniosków.
 7. Pośredniczenia w kontaktach dyrektora z pracownikami i interesantami.
 8. Przepisywania i powielania dokumentów.
 9. Redagowania pism i przedstawiania ich do zatwierdzenia przez Dyrektora Ośrodka.
 10. Prowadzenia rejestrów druków ścisłego zarachowania i ich wydawania właściwym osobom.
 11. Prowadzenie rejestru faktur
 12. Opisywania faktur pod względem merytorycznym. 
 13. Przygotowywania procedur i dokonywanie zakupów zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych.
 14. Wydawania i ewidencjonowania legitymacji szkolnych ucznia i opiekuna.
 15. Prowadzenia ubezpieczeń NNW uczniów.
 16. Wydawania i ewidencji delegacji służbowych
 17. Sporządzania i wydawania duplikatów i odpisów świadectw oraz innych dokumentów dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.
 18. Prowadzenia ewidencji zwolnień uczniów z niektórych zajęć, wcześniejszego przyjmowania do szkoły oraz odraczania obowiązku szkolnego, przygotowywania projektów decyzji dla Dyrektora SOSW.
 19. Systematycznego przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego.
 20. Prowadzenia archiwum zakładowego zgodnie z „Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żaganiu”.
 21. Systematycznego wprowadzania danych związanych ze stanowiskiem pracy do SIO.
 22. Dokonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora Ośrodka w toku bieżącej pracy. 
 23. Kontrola okresu trwania umów długoterminowych oraz przeglądów technicznych.
 24. Prowadzenie ewidencji inwentarza Ośrodka.
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny; 
 • curriculum vitae; 
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);
 • kserokopie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.; 
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu); 
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; 
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
 • w razie posiadania - dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp.
kwestionariusz osobowy dla kandydata 
Warunki pracy na stanowisku: 
 1. 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa; 
 2. 2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; 
 3. 3. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: czas określony od 1 września 2020r. z możliwością zmiany umowy na czas nieokreślony;
 
Miejsce i termin składania ofert:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Żaganiu 
ul. Skarbowa 19-21 68-100 Żagań
z dopiskiem: nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych 
w terminie do 28.07.2020r. do godz. 15:00
 
Informacje dodatkowe:
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, 
zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania. 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej SOSW w Żaganiu w BIP www.sosw.zagan.pl i na tablicy ogłoszeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Żaganiu ul. Skarbowa PL 19-21. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.). 
 
Wszystkie oświadczenia oraz CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. 
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka w Żaganiu
mgr Renata Socha
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa