Ochrona Zabytków

Starosta znakuje zabytki

Starosta Żagański na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. D.U. Z 2014 r. poz. 1446 j. t.) dokonuje znakowania zabytków znajdujących się na terenie powiatu żagańskiego i wpisanych do rejestru Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  tabliczką "Zabytek chroniony prawem". Zgoda wydawana będzie na wniosek zainteresowanych posiadających tytuł prawny do zabytku oraz po uzyskaniu  zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
czytaj dalej