Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Tabele wskaźnikowe do oceny stopnia realizacji Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Żagańskiego za rok 2019 i 2020

Rada Powiatu Żagańskiego Uchwałą nr IX.5.2019  z dnia 17 października 2019 przyjęła do realizacji  Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żagańskim na lata 2019-2025. Dokument  stanowi kontynuację Strategii z lat 2011-2018 i rozwija wybrane obszary uwzględnione we wcześniejszym dokumencie. Nadal wiodącym celem działań określonych w Strategii jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców powiatu żagańskiego dotkniętych problemami społecznymi, zwłaszcza (z)marginalizowanych i wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.
 
Finalnym efektem realizacji strategii ma być wzrost spójności społecznej powiatu, poprzez aktywizowanie i społeczne włączanie tych kategorii mieszkańców, którzy są beneficjentami rożnych form instytucjonalnej. Z uwagi na fakt, że realizacja Strategii jest zadaniem wieloletnim, jej ewaluacja i aktualizacja są konieczne dla adekwatnego programowania działań w na przestrzeni lat.
 
Zwracamy się z prośbą o współudział w procesie monitorowania realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żagańskim na lata 2019-2025, w poszczególnych gminach powiatu żagańskiego i realizowanych przez gminne i powiatowe instytucje -  publiczne i niepubliczne oraz organizacje z sektora społecznego.

Załączniki