Pozostałe aktualności

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Obręb Czyżówek gm. Iłowa działka nr 24/3 o pow. 0,3402 ha, dz. 80/15 o pow. 0,0917 ha 
 
 
 
STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2023.344 t.j.)
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
 
 
 
 
Nr działki, pow., położenie i opis nieruchomości
KW
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza nieruchomości/ wadium
Godzina przetargu
1
Obręb Czyżówek gm. Iłowa działka nr 24/3 o pow. 0,3402 ha, oznaczona użytkiem RVI (grunty orne). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, częściowo ogrodzona,
o zmiennym ukształtowaniu i nieregularnym kształcie, porośnięta intensywnie roślinnością trawiastą i dzikimi samosiejkami. Przy zachodniej granicy znajdują się ruiny małego budynku gospodarczego. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz grunty niezabudowane zadrzewione i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
KW – ZG1G/00000810/9 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
Brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa” zatwierdzonego Uchwałą nr 260/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.03.2017 r. w/w działka oznaczona jest symbolem RMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz zagrodowej.
 
Cena wywoławcza: 92 000,00 zł
 
Wadium: 9 200,00 zł
 
 
 
9.00
2
Obręb Czyżówek gm. Iłowa działka nr 80/15 o pow. 0,0917 ha, oznaczona użytkiem RVI (grunty orne). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, o pofałdowanym ukształtowaniu i regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu, porośnięta intensywnie roślinnością trawiastą. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej (gruntowa urządzona). Przez środek działki przebiega wyjeżdżony pas terenu – „dzika droga”.  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się grunty rolne oraz niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, w niedalekim sąsiedztwie znajduje się również zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
KW – ZG1G/00021475/1 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
Brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa” zatwierdzonego Uchwałą nr 260/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.03.2017 r. w/w działka oznaczona jest symbolem R – tereny o dominującej funkcji terenów rolnych.
 
Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 15/2017 z dnia 28.03.2017 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Cena wywoławcza: 26 036,00 zł
+ obowiązujący podatek VAT
 
 
Wadium: 2 700,00 zł
 
 
 
9.30
I przetarg ustny nieograniczony odbył się 05.04.2024 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 07.05.2024 r., III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 10.06.2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 9, pokój 104.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.06.2024 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu – PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium podlega: - wliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, - zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu , odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 04.06.2024 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starosta Żagański nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.).
Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106, tel. 068 477 58 00. Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz unieważnienia przetargu.
 
                                                                                                                                                                                                                                                            STAROSTA
                                                                                                                                                                                                                                                        Henryk Janowicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją